in English
Några vanliga frågor!

19

Jan
2021

Några vanliga frågor!

Aktuellt

En stor del av vårt jobb är att svara på frågor, vilket vi gärna gör!
Så nu kommer vi, under ett antal fredagar, lägga upp några av de vanligaste frågorna och dess svar på vår LinkedIn. Men du kan också läsa dem här! 

Nijaz Basic, Produktspecialist instrument & explosionsskydd

Vad är skillnad mellan passivt och aktivt explosionsskydd?

Med passivt explosionsskydd så utnyttjas energin från tryckvågen vid explosion för att en mekanisk anordning ska avlasta eller stoppa explosionen.
Med aktivt explosionsskydd är det en givare som används för att detektera en explosion. Givaren skickare en elektrisk signal till styrsystemet som mildrar eller stoppar explosionen genom dedikerat utrustning i slutfasen. Om det är kemisk barriär, strypventil eller snabbstängande skjutsspjäll, beror på applikation och förutsättningar.

Se våra explosionsskydd här!

Johan Forssten, Produktspecialist kulventiler & automation

A. Vad är skillnaden mellan en monostabil och bistabil magnetventil?
B. Vad är skillnaden mellan en 3/2 och en 5/2 magnetventil?

A. En monostabil magnetventil har en funktion som gör att då ventilen slutas att påverkas (t.ex. med en elektrisk signal), så återgår den automatiskt tillbaka till ett normalläge. Detta sker oftast med hjälp av en fjäder som är inbyggd i ventilen. Bistabila magnetventil däremot stannar kvar i det läget som den är då ventilen slutar att påverkas. En bistabil magnetventil är därför utrustad med 2 st spolar för att ventilen skall kunna växla mellan de två positionerna.

B. En 3/2 magnetventil har 3 portar och kan ställa sig i 2 olika lägen. En 5/2 magnetventil har däremot 5 portar men kan också manövreras mellan 2 lägen. 3/2 ventilen används oftast till enkelverkande manöverdon (don med fjädrar) och 5/2 ventilen till dubbelverkande don.

Se våra magnetventiler här!

Jörgen Nilsson, Produktspecialist flödesmätare

A. Vad skall man tänka på vid montage av en Coriolismätare?
B. Behövs det raksträckor före och efter en Coriolismätare?

A. Undvik montering i nedåtgående flödesriktning.

B. Det finns inga krav på raksträckor före eller efter en Coriolismätare från Krohne. Dock viktigt att inte belasta mätsektionen som en bärande del av rörkonstruktionen.

Se våra Coriolis massflödesmätare här!

Martin Lagerstedt, Produktspecialist kägelventiler &
kilslidventiler

Varför vill man gärna använda sig av en ventil tillverkad av smitt material när man skall svetsa in den?

Smidda svetsändar har en tät och likformig struktur jämfört med ett gjutet material. Vid höga tryck och temperaturer så är det viktigt att undvika inneboende fel och hålrum som ofta kan förekomma i ett gjutet material. Dessa upptäcks ofta vid oförstörenade provning och kontroll av svets när man installerar ventilerna.

En ventil i smitt material får normalt sett också en högre hållfasthet och/eller en lägre vikt.

Se våra kägelventiler här och våra kilslidsventiler här!

Sten Strandby, Produktspecialist reglerventiler &
säkerhetsventiler

Vad är Kv- och Cv-värden för nåt?

Kv-värdet är ett jämförvärde som anger flödeskapaciteten för en specifik ventil. Alla ventiler har ett kv-värde även om det inte alltid anges.

Kv-värdet är definierat som antalet kubikmeter (15-gradigt) vatten som passerar under timme, när tryckskillnaden över ventilen är 1 bar.

Detta Kv-värde kan sedan användas vid beräkningar av andra media, flöden och tryckfall.

I USA använder man istället termen Cv, vilket är samma tankegång om än med andra enheter: antal gallons vatten som passerar ventilen under 1 minut vid 1 psi tryckfall. Cv förhåller sig till Kv som Cv= Kv x 1,16.

Klas Argéus, Kundansvarig väst instrument

En fråga som dyker upp rätt så ofta är om vi även kan utföra montage av produkter?

Jo, numera åtar vi oss även totalansvaret för att installera och driftsätta exempelvis våra flödesmätare. En felinstallerad flödesmätare eller ventil kan bli både tidsödande och kostsamt. Men om vi får vara med från början och göra hela installationen blir det lättare för oss att ta ansvar för funktionen. Vi har samarbete med både lokala och större rikstäckande företag så som INAC Process AB och Bilfinger så vill ni släppa hela installationen till oss så löser vi det för er.

Robert Elmquist, Servicetekniker instrument

Min 2-trådsmatade mätare/givare är ostabil och verkar vara defekt, men den visar inga felkoder och fungerar ibland, och ibland inte. Vad kan det vara? (Med 2-trådsmatad menas att mätaren/givaren i regel matas med 24 Volt och man får 4 – 20mA i ”svar” tillbaka till styrsystemet)

Vi får denna fråga då och då, och även om det kan låta simpelt, är det bäst att börja med att mäta spänningen vid givaren med en multimeter. Vi ser alltför ofta att 2-trådsmatade mätare ofta har alltför låg spänning. Om mätaren/givaren exempelvis skall matas med 18 – 32V,
får man ofta problem om spänningen endast ligger kring 16 – 17V.

Det som gör problemet extra lurigt kan vara att långa kabelsträckor mellan givare och matningsdon gör att när man mäter ”borta i elskåpet” är matningen OK, men ända borta vid givaren kan spänningen ha sjunkit med någon volt. Detta är särskilt vanligt i EX-miljöer där man redan från början arbetar med en lägre energi än vanligt.

Anders Andersson, Produktspecialist flödesmätare

Vad är det för skillnad mellan bar g och bar a?

I processindustrin utgår man oftast från atmosfärstryck när man anger ett tryck. Detta bör då skrivas med ett ”g” efter den enhet man väljer, till exempel bar g. Men som alternativ kan man utgå från vakuum istället, vilket då anges med ett ”a” efter vald enhet.

Normalt atmosfärstryck kan på så sätt skrivas som antingen ca 0 bar g eller ca 1 bar a. Båda värdena anger alltså samma tryck.

Tony Johansson, Produktspecialist Analysinstrument & Induktiva flödesmätare

Magnetiskt Induktiva flödesmätare används till en mängd olika vätskeapplikationer, men finns det några applikationer där den inte passar?

Ja, det kan till exempel vara när media har mycket låg eller ingen ledningsförmåga, tex avjoniserat vatten och matarvatten till pannor. Även i de fall där det kan byggas upp en elektriskt ledande isolering invändigt kan det bli problem, tex med påbyggnad av magnetit.

Vad kan man använda i ovan nämnda fall?

Ultraljudsflödesmätare är ett alternativ som inte kräver ledningsförmåga för att mäta flödet, man kan även använda Vortex flödesmätare.

Se våra induktiva flödesmätare här!

Christian Hillerström, Produktspecialist Vridspjällventiler, Satron, NAF regler- & avstängningsventiler

När det pratas om sätesringar till metalltätade ventiler nämns ofta Alloy 6 eller Stellite. Vad är det och vad är skillnaden mellan dessa?

Både Stellite 6 och Alloy 6 är en koboltbaserad legering och är likvärdiga varandra i sin sammansättning.

Vanligtvis beläggs ett mindre tåligt sätesmaterial med denna legering vilket medför en tålig yta med låg friktion mellan kula och säte samt att detta förhindrar att dessa skär.

Namnet Stellite® är ett registrerat varumärke av Kennametal Inc. och får således inte användas av andra tillverkare, men brukar ofta användas som en generell benämning för materialet Alloy 6.

Peter Brun, Kundansvarig Södra Norrland ventil

Vad behöver Fagerberg veta för att kunna ta fram ett förslag på en lämplig ventil?

Först och främst behöver vi veta:

  • Medium
  • Flöde, Q
  • Uppströms tryck, P1
  • Nedströms tryck, P2 (Bara om ventilen ska gå att reglera)
  • Temperatur, t
  • Anslutande rördimension
Oscar Linninger, Produktspecialist kulventiler, kikventiler & automation

Vad är skillnaden mellan en ”Dubbel Block och Bleed” (DBB) och ”Bubbel Isolating och Bleed” (DIB) ventil?

DBB är en ventil som har två tätningar. Tätningarna tätar i båda riktningarna med en avtappning/avluftning mellan tätningarna. Om den första tätningen läcker, kommer den andra tätningen, inte att täta i samma riktning. Utan den andra tätningen tätar endast i motsatsriktning.

DIB har också två tätningar, med avtappning/avluftning mellan de två tätningarna. DIB ventilen tätar bara i en riktning. Om den första tätningen går sönder tätar den tätningen.  För båda ventilerna avtappningen/ avluftningen till för att kontrollera läckage i ventilen.

Se våra Block and Bleed ventiler här!

Fler frågor följer …